Dobrodošli, gost - Registracija | Zaboravljena šifra

Pravna regulativa za dogradnju i nadgradnju postojeceg objekta

8 poruka / 0 new
Poslednja poruka
Gradjevinac57
Gradjevinac57's picture
Offline
Registrovan dana: 05/04/2014
Poruke:

Za samostalni porodicni objekat S+VP+2+P da li su investitori obavezni da imaju ovlascenog izvodjaca radova (SZR) za pruzanje gradjevinskih usluga?

Gradjevinska dozvola mi je izdata/overena.

Obzirom da sam i sam strucno lice ...Gradj inzenjer smera visokogradnje(sticajem okolnosti radim na odrzavanju pruga sa tehnickom skolom i nisam polagao Drzavni /strucni ispit za visokogradnju ) imam li zakonsku obavezu da pri obavljanju radova na sopstvenom objektu obezbedim Sefa gradnje sa licencom.Nadzornog organa bih platio...

Zahvaljujem na paznji o merodavnom pravno validnom odgovoru!

lookic
lookic's picture
Offline
Registrovan dana: 07/10/2011
Poruke:

Zakon kaže ovako:

Пре почетка грађења инвеститор обезбеђује: обележавање грађевинске парцеле, регулационих, нивелационих и грађевинских линија, у складу са прописима којима је уређено извођење геодетских радова; обележавање градилишта одговарајућом таблом, која садржи: податке о објекту који се гради, инвеститору, одговорном пројектанту, број грађевинске дозволе, извођачу радова, почетку грађења и року завршетка изградње.

Грађење објеката, односно извођење радова може да врши привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који су уписани у одговарајући регистар за грађење објеката, односно за извођење радова (у даљем тексту: извођач радова).

Грађењем стамбених и помоћних објеката за своје потребе и потребе чланова породичног домаћинства, као и извођењем појединих грађевинских занатских и инсталацијских радова и радова на унутрашњем уређењу објеката и уређењу терена, може да руководи лице са стеченим високим образовањем на студијама првог степена одговарајуће струке, односно смера или средњом школском спремом одговарајуће струке и положеним стручним испитом.

Što se prvog dela tiče, onaj deo sa tablom nisam nikad video da se postavlja za izgradnju kuće, ali bi trebalo.

Gradjevinac57
Gradjevinac57's picture
Offline
Registrovan dana: 05/04/2014
Poruke:

Zahvaljujem na odgovoru...verovatno vazi na teritoriji cele republike...Budite ljubazni i dodajte koji sluzbeni glasnik je objavio ....ISKRENO hvala...
Nedoumica je oko izvodjaca /majstora koji nemaju licencu ...t.j .imaju SZR za izvodjenje radova u gradjevinarstvu ali NEMAJU odgovorno luice za sefa gradnje...NADZORNOG organa bih platio....Nadam se d a me razumeste?

Gradjevinac57
Gradjevinac57's picture
Offline
Registrovan dana: 05/04/2014
Poruke:

p.s. upravo mi se javila Gdja iz Gradj inspekcije i potvrdila ..da NE moram imati licenciranog izvodjaca radova na MOM objektu jer sam kvalifikovan da budem odgovorno lice na sopstvenom gradjenju objekta visokogradnje.Srecno mi bilo Wink))

lookic
lookic's picture
Offline
Registrovan dana: 07/10/2011
Poruke:

Po meni ne bi smeli da budete šef gradilišta, jer kako sam razumeo, nemate položen stručni ispit, a u trećem članu iz mog posta piše da treba (zakon o planiranju i izgradnji, član 140 i neki, ne sećam se tačno). E sad, ja koliko znam za kuće inspekcija i ne izlazi ili nije tako stroga kao za zgrade.

Gradjevinac57
Gradjevinac57's picture
Offline
Registrovan dana: 05/04/2014
Poruke:

Verujte Gdja radi kao Gradj inspektor i tvrdi da nije sporno...
Hvala Vam na odgovorima i paznji..Zivi zdravi veseli VAZDAN bili!POZDRAVIIIIIIIIII...

Gradjevinac57
Gradjevinac57's picture
Offline
Registrovan dana: 05/04/2014
Poruke:

EVO iskopirah ...cisto za pojedince koji su eventualno zainteresovani....
Obustava radova
^lan 142.
Kad gra|evinski inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora
utvrdi da:
1) se u toku gra|enja ne preduzimaju mere za bezbednost
objekta, saobra}aja, okoline i za{titu `ivotne sredine, naredi}e re{enjem
investitoru, odnosno izvo|a~u radova mere za otklanjanje uo~enih
nedostataka, rok njihovog izvr{enja, kao i obustavu daljeg izvo|enja radova
dok se ove mere ne sprovedu, pod pretnjom prinudnog izvr{enja na teret
investitora, odnosno izvo|a~a radova;
2) izvr{eni radovi, odnosno materijal, oprema i instalacije koji se
ugra|uju ne odgovaraju zakonu i propisanim standardima, tehni~kim
normativima i normama kvaliteta obustavi}e re{enjem dalje izvo|enje radova
dok se ne otklone utvr|eni nedostaci; 66

3) gradili{te nije obele`eno na propisan na~in, odnosno
pribavljena pismena potvrda o usagla{enosti izgra|enih temelja sa glavnim
projektom, nalo`i}e re{enjem obustavu radova i odredi}e rok za otklanjanje
nedostataka, koji ne mo`e biti du`i od tri dana.
Zabrana
^lan 143.
Ako gra|evinski inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora utvrdi
da:
1) preduze}e, odnosno druga organizacija, odnosno lice kome je
povereno vr{enje stru~nog nadzora nad gra|enjem objekta, odnosno
izvo|enjem radova ne ispunjava propisane uslove, zabrani}e re{enjem dalje
izvo|enje radova do ispunjenja uslova;
2) na objektu koji se gradi ili koji je izgra|en postoje nedostaci
koji predstavljaju neposrednu opasnost po stabilnost, odnosno bezbednost
objekta i njegove okoline i `ivot i zdravlje ljudi, zabrani}e re{enjem kori{}enje
objekta ili njegovog dela dok se ne otklone utvr|eni nedostaci;
3) se objekat za koji je izdato odobrenje za izgradnju koristi bez
upotrebne dozvole, naredi}e investitoru pribavljanje upotrebne dozvole u roku
koji ne mo`e biti kra}i od 30 ni du`i od 90 dana, a ako je investitor ne pribavi u
utvr|enom roku done}e re{enje o zabrani kori{}enja objekta;
4) se kori{}enjem objekta dovodi u opasnost `ivot i zdravlje ljudi,
bezbednost okoline ili ugro`ava `ivotna sredina, nalo`i}e izvo|enje potrebnih
radova, odnosno zabraniti kori{}enje objekta, odnosno dela objekta.
Naredba
^lan 144.
Kad gra|evinski inspektor u vr{enju inspekcijskog nadzora
utvrdi da se u toku gra|enja, odnosno kori{}enja objekta ne vr{i propisano
osmatranje, odnosno odr`avanje objekta, naredi}e re{enjem investitoru i
izvo|a~u radova, odnosno korisniku objekta da uo~ene nepravilnosti otkloni.
^lan 145.
Re{enje iz ~l. 139, 141, 142. i 143. ovog zakona urbanisti~ki,
odnosno gra|evinski inspektor dostavlja i Komori.
^lan 146.
U postupku dono{enja re{enja, odnosno naredbe iz ~l. 141,
142, 143. i 144. dostava }e se smatrati urednom uru~enjem investitoru, 67

odnosno izvo|a~u radova ili dostavom na adresu investitora ili izvo|a~a
radova ili pribijanjem na vrata investitora ili izvo|a~a radova ili predajom u
radne prostorije investitora ili izvo|a~a radova ili pribijanjem na objekat koji se
gradi odnosno upotrebljava, a {to se konstatuje zabele{kom inspektora o
vremenu i mestu dostave.
Konstatovanje slu~ajeva iz ~l. 141, 142, 143. i 144. inspektor
vr{i zabele{kom na re{enju, odnosno naredbi koju potvr|uje svojim potpisom.
U zabele{ku }e se uneti svi relevantni podaci o danu, mestu i vrsti objekta
kao i o imenu investitora ili izvo|a~a radova ukoliko je ono poznato, a ukoliko
nije postupak }e se voditi protiv nepoznatog lica. Kasnije pojavljivanje
investitora ili izvo|a~a radova ili promena na strani istih ne prekidaju postupak
niti produ`avaju rokove.
^lan 147.
Na re{enje urbanisti~kog, odnosno gra|evinskog inspektora
mo`e se izjaviti `alba u roku od 15 dana od dana prijema re{enja.
Autonomnoj pokrajini poverava se re{avanje po `albi protiv
prvostepenog re{enja donetog u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti
izgradnje objekata koji se grade na teritoriji autonomne pokrajine.
@alba izjavljena na re{enje iz stava 1. ovog ~lana ne odla`e
izvr{enje re{enja.
^lan 148.
U vr{enju inspekcijskog nadzora, geodetski inspektor ovla{}en
je da, ako utvrdi da su podaci iz urbanisti~kih i drugih planova i projekata
preneti na teren suprotno zakonu, naredi re{enjem preduzimanje mera za
otklanjanje uo~enih nedostataka i obavesti urbanisti~kog i gra|evinskog
inspektora.
X. KAZNENE ODREDBE
Krivi~na dela
^lan 149.
Preduzetnik koji je izvo|a~ radova ili odgovorno lice u pravnom
licu koje je izvo|a~ radova na objektu koji se gradi bez odobrenja za izgradnju
i glavnog projekta, kazni}e se za krivi~no delo zatvorom do godinu dana (~lan
88.). 68

Fizi~ko lice koje je investitor ili odgovorno lice u pravnom licu
koje je investitor objekta koji se gradi bez odobrenja za izgradnju i glavnog
projekta, kazni}e se za krivi~no delo zatvorom do tri godine (~lan 88.).
^lan 150.
Fizi~ko lice koje priklju~i ili odgovorno lice u pravnom licu koje
dozvoli priklju~enje objekta, koji se gradi ili je izgra|en bez odobrenja za
izgradnju i glavnog projekta, na elektroenergetsku, termoenergetsku ili
telekomunikacionu mre`u, vodovod i kanalizaciju, kazni}e se za krivi~no delo
zatvorom do tri godine (~lan 127.).

Gradjevinac57
Gradjevinac57's picture
Offline
Registrovan dana: 05/04/2014
Poruke:

jos par pojasnjenja....

ZAKON

O PLANIRANJU I IZGRADNJI

("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US)
22) objekat jeste građevina spojena sa tlom, koja predstavlja fizičku, funkcionalnu, tehničko-tehnološku ili biotehničku celinu (zgrade svih vrsta, saobraćajni, vodoprivredni i energetski objekti, objekti infrastrukture elektronskih komunikacija - kablovska kanalizacija, objekti komunalne infrastrukture, industrijski, poljoprivredni i drugi privredni objekti, objekti sporta i rekreacije, groblja, skloništa i sl.);
....Izvod za par pojmova...

23) zgrada jeste objekat sa krovom i spoljnim zidovima, izgrađena kao samostalna upotrebna celina koja pruža zaštitu od vremenskih i spoljnih uticaja, a namenjena je za stanovanje, obavljanje neke delatnosti ili za smeštaj i čuvanje životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne delatnosti i dr. Zgradama se smatraju i objekti koji imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr. nastrešnice), kao i objekti koji su pretežno ili potpuno smešteni ispod površine zemlje (skloništa, podzemne garaže i sl.);

24) pomoćni objekat jeste objekat koji je u funkciji glavnog objekta, a gradi se na istoj parceli na kojoj je sagrađen glavni stambeni, poslovni ili objekat javne namene (garaže, ostave, septičke jame, bunari, cisterne za vodu i sl.);